VI Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem


“Pāvils, Silvāns un Timotejs Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristū sveicina tesalonīkiešu draudzi. Lai žēlastība jums un miers! Mēs allaž pateicamies Dievam par jums visiem, arvien pieminēdami jūs savās lūgšanās, kad Dieva un mūsu Tēva priekšā atceramies, kā jūs ticību vēršat darbībā, mīlestību – centībā un cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu – izturībā. Jūs, brāļi, kas esat Dieva iemīļoti, zināt, ka esat izredzēti, jo mūsu pasludinātais evaņģēlijs pie jums nonācis ne tikai ar vārdiem, bet spēkā un Svētajā Garā un lielā noteiktībā”(1. Tes. 1: 1-5)

Trīsvienība Rakstos


Jūs pētāt Rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani! (Jņ. 5:39)

IV Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem


Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds mani spieda jūs pamācīt šinī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta (Jūd. 3).

III Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem


ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu Tēvu. (Jņ. 14: 6)

II Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem


Jo pie tevis ir dzīvības avots, tavā gaismā mēs ieraugām gaismu (Ps. 36:10).