Mēs ticam


Dievs
Mēs ticam trīsvienīgajam Dievam, kāds Viņš atklājies Svētajos Rakstos un apliecināts Apustuļu, Nīkajas un Atanasija ticības apliecībā.
Mēs noraidām uzskatu, ka jebkura reliģija ved pie Dieva.

Bībele
Mēs ticam, ka Dievs mums ir devis īpašu atklāsmi Svētajos Rakstos. Mēs ticam, ka Svētie Raksti ir augstākā autoritāte baznīcā, no kuras izriet visa baznīcas mācība.
Mēs ticam, ka Svēto Rakstu (gan Vecās, gan Jaunās Derības) galvenā vēsts ir Kristus.
Mēs ticam, ka Svētie Raksti ir verbāli inspirēts un nekļūdīgs Dieva vārds.
Mēs noraidām to, ka Svētajiem Rakstiem tiek pielīdzinātas citas autoritātes, piemēram, baznīcas tradīcijas, "citas atklāsmes", cilvēka prāts un tamlīdzīgi.
Mēs noraidām vēsturiski kritisko Bībeles pētniecības metodi, kā arī jebkuru Bībeles kritiku, kas apšauba Svēto Rakstu patiesumu.

Ticības apliecības

Mēs ticam, ka Vienprātības grāmata ietvertās ticības apliecības ir doktrināli pareiza Svēto Rakstu interpretācija.
Mēs pieņemam ticības apliecības tāpēc, ka (quia) tās ir pareizs Svēto Rakstu skaidrojums, nevis tiktāl, cik (quatenus) tas ir pareizs.
Mēs noraidām uzskatu, ka luteriskajām ticības apliecībām ir vienīgi vēsturiska vērtība. Mēs augsti vērtējam luteriskās ticības apliecības un noraidām mūsdienu antikredālo kustību.

Radīšana

Mēs ticam, ka debesis un zeme ir Dieva radīta Viņa vārda spēkā no nekā, kā tas ir aprakstīts 1. Mozus grāmatas 1. un 2. nodaļā.
Mēs ticam, ka Dievs uztur pasauli, ir aktīvi klātesošs tajā un pēc sava prāta var veikt arī pārdabiskus brīnumus, kā tas ir aprakstīts Vecajā un Jaunajā Derībā.
Mēs noraidām evolūcijas mācību, kā arī citas pretbībeliskas teorijas par Visuma izcelsmi.

Grēks
Mēs ticam, ka visi cilvēki kopš grēkā krišanas notikuma ir iedzimtā grēka samaitāti, dzimuši bez ticības un dievbijības, ar ļaunām, grēcīgām tieksmēm.
Mēs noraidām viedokli, ka cilvēks ir savā dziļākajā būtībā labs un ka viņam piemīt tikai atsevišķas "vājības".

Jēzus Kristus persona un cilvēku pestīšana
Mēs ticam, ka mūžīgais Dieva Dēls noteiktā laikā ir dzimis par patiesu cilvēku no Nācaretes, lai, būdams cilvēks gluži kā mēs, tikai bez grēka, varētu sevi pienest Tēvam kā upuri par mūsu vainu. Proti, par iedzimto un no tā izrietošajiem visiem izdarītajiem grēkiem.
Mēs ticam, ka Dieva Dēls savā svētumā un nevainībā uzņēmās uz sevis visu cilvēku grēkus un izcieta Dieva sodu par tiem mūsu vietā.
Mēs noraidām uzskatus, kas dažādos veidos apšauba Kristus personas vēsturiskumu, Viņa patieso dievišķību, nevainīgo ieņemšanu caur Svēto Garu, augšāmcelšanos vai jebko citu, ko Jēzus Kristus noteiktā laikā mūsu pestīšanas labad ir darījis.
Mēs noraidām uzskatu, ka cilvēkā pašā būtu kādas apslēptas spējas, ar kurām cilvēks varētu darīt Dievam pieņemamus darbus un nopelnīt viņam doto pestīšanu.

Baznīca un tās vienība

Mēs ticam, ka ir viena Kristus baznīca, kurai pieder visi, kas tic Kristum. Baznīcas ārējās zīmes ir Evaņģēlijs un sakramenti.
Mēs noraidām modernā ekumēnisma idejas par vienu ārēji vienotu baznīcas organizāciju, bet uzsveram, ka baznīcas vienība ir ticības vienība. Tādēļ mūsu baznīca var būt altāra vienībā tikai ar tādām baznīcām, ar kurām mums ir vienprātība ticības jautājumos.

Par garīgo amatu
Mēs ticam, ka Kristus baznīcā ir tikai viens mācītāja amats, kura uzdevums ir sludināt Evaņģēliju un pārvaldīt sakramentus.
Mēs noraidām uzskatu, ka bīskapiem būtu augstāka garīgā vara, nekā mācītājiem.
Tāpat mēs noraidām apustulisko sukcesiju kā bibliski un vēsturiski nepamatotu mācību.
Garīgā amata kandidātiem jāatbilst bibliskajiem principiem, tādēļ mēs noraidām iespēju, ka sievietes varētu tikt ordinētas mācītāja amatā.

Valsts un baznīca
Mēs ticam, ka baznīca un valsts ir šķirtas. Baznīca nedrīkst iejaukties valsts lietās, savukārt valsts nedrīkst iejaukties baznīcas lietās.
Kristietis pieder gan Kristus garīgajai valstībai, gan arī laicīgajai šīs pasaules valstij vienlaikus. Mēs noraidām pacifismu.
Mēs ticam, ka valsts vara ir Dieva iestādījums, tādēļ noraidām mūsdienu centienus ar valsts likumiem aizsargāt amorālu, slepkavniecisku un perversu rīcību (eitanāziju, abortus, homoseksuālistu tiesības laulāties un adoptēt bērnus, nāvessoda atcelšanu utt.).

Pastarā tiesa
Mēs ticam Jēzus Kristus otrajai atnākšanai un pastarajai tiesai.
Mēs ticam, ka baznīcas sūtība pasaulē ir aicināt cilvēkus uz Debesu valstību un brīdināt no mūžīgā soda vietas.
Mēs ticam, ka mācītājiem un draudzes locekļiem būs jāatbild par šā uzdevuma pildīšanu. Mēs noraidām mācības par millenārismu un reinkarnāciju.

Lai Dievs svētī Konfesionāli luterisko baznīcu šā uzdevuma pildīšanā Dievam par godu un līdzcilvēkiem par pestīšanu.