13. Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem


Visa Israēla dēlu sapulce nonāca Cīna tuksnesī un apmetās Kādēšā. Tautai nebija ūdens, un viņi sapulcējās pret Mozu un Āronu. Tauta strīdējās ar Mozu un teica: “Kaut mēs būtu gājuši bojā, kad Kunga priekšā gāja bojā mūsu brāļi! Kāpēc atvedi Kunga pulku uz tuksnesi, lai šeit nomirtu gan mēs, gan mūsu ganāmpulki?! Kāpēc aizvedi no Ēģiptes un atvedi mūs uz šo slikto vietu? Te nav kur sēt labību, nav ne vīģes koku, ne vīnakoku, ne granātābolu un nav ūdens, ko dzert!” Tad Mozus un Ārons no sapulces aizgāja pie Saiešanas telts durvīm, krita uz vaiga, un tiem parādījās Kunga godība. Kungs teica Mozum: “Ņem spieķi, sasauc sapulci - tu un tavs brālis Ārons - un runājiet, tai redzot, uz klinti, tad tā dos ūdeni. Tā tu iegūsi viņiem ūdeni no klints un padzirdīsi visu sapulci un tās ganāmpulkus!” Mozus ņēma spieķi, kas stāvējis Kunga priekšā, kā Kungs viņam to bija pavēlējis. Mozus un Ārons sapulcināja visu sapulci klints priekšā, sacīdams: “Klausieties nu, jūs dumpinieki! Vai lai no šīs klints mēs jums iegūstam ūdeni!?” Tad Mozus pacēla roku un divas reizes sita pa klinti ar savu spieķi, un izplūda daudz ūdens, un dzēra visa sapulce un tās ganāmpulki. Kungs sacīja Mozum un Āronam: “Tādēļ ka jūs man neticējāt, neizturējāties pret Mani kā pret svētu, Israēla dēliem redzot, jūs neaizvedīsiet šo pulku uz zemi, ko es tiem esmu devis!” Šie ir Meribas ūdeņi, kur Israēla dēli strīdējās ar Kungu, bet Viņš atklājās svēts viņu vidū. (4. Moz. 20:1-13) 

12. Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem


“Tā nu starp mums, ticībā attaisnotajiem, un Dievu ir iestājies miers caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un priecājamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien mēs priecājamies, mēs priecājamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – uzticību Dievam, uzticība Dievam – cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur Svēto Garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs.” (Rom. 5:1-5)

Atrodi @luteranudraudze instagr.am un pieseko


Fotogrāfiju un video koplietošanas sociālajā tīklā Instagram ir izveidots Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudzes profils.

10. Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem


Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, viņš stāstīja šādu līdzību: “Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūgt, viens bija farizejs un otrs – muitnieks. Farizejs, nostājies savrup, lūdza tā: Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki – laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks; es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet, sitot sev pie krūtīm, sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!  Es jums saku: šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne, jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet, kas sevi pazemina, tiks paaugstināts.” (Lk. 18: 9-14)