VI Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem


“Pāvils, Silvāns un Timotejs Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristū sveicina tesalonīkiešu draudzi. Lai žēlastība jums un miers! Mēs allaž pateicamies Dievam par jums visiem, arvien pieminēdami jūs savās lūgšanās, kad Dieva un mūsu Tēva priekšā atceramies, kā jūs ticību vēršat darbībā, mīlestību – centībā un cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu – izturībā. Jūs, brāļi, kas esat Dieva iemīļoti, zināt, ka esat izredzēti, jo mūsu pasludinātais evaņģēlijs pie jums nonācis ne tikai ar vārdiem, bet spēkā un Svētajā Garā un lielā noteiktībā”(1. Tes. 1: 1-5)

Trīsvienība Rakstos


Jūs pētāt Rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani! (Jņ. 5:39)