Epifānijas jeb Kristus Atspīdēšanas laiks


Brīnumainā zvaigzne un austrumu gudrie

Lūkas aprakstītā Jēzus dzimšana, apgraizīšana, vārda došana un priekšāstādīšana Templī paver gadsimtu plīvuru un ļauj ieskatīties senajos notikumos, kas joprojām turpina ietekmēt miljoniem cilvēku dzīves. Nākamās ziņas par Jēzus bērnību sniedz evaņģēlists Matejs, stāstīdams par austrumu gudrajiem, kas ieradušies, lai pagodinātu jaundzimušo jūdu ķēniņu. „Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: „Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.” (Mt. 2:1) Tā kā Matejs savu evaņģēliju raksta jūdiem, viņš bieži norāda uz Vecās Derības piepildīšanos Jēzus dzīvē. Sacīdams, ka šīs lietas notikušas ķēniņa Hēroda laikā, Matejs uzsver, ka ir piepildījies jūdu ciltstēva Jēkaba pravietojums – Kristus nāks tad, kad pār jūdu tautu valdīs svešinieks (1. Moz. 49:10). Hērods nebija jūds, bet ēdomietis, kas kā Romas ieliktenis jau kādus 30 gadus valdīja pār jūdu tautu un beidzot bija to pakļāvis.